home about me pictures privatefriends links  

Könyvajánló

Ez a cikk, egyik kedvenc témámmal, a Nibiruval, az Annunaki néppel, a sumérokkal kapcsolatos ajánlást tartalmazza:

 

Mikó Bálint : Második Teremtés című interjúját

Zecharia Sitchin-nel

 

Zecharia Sitchin világlátott ember: Oroszországban született, Izraelben töltötte gyermekéveit, iskoláit Londonban végezte, dolgozni viszont már New Yorkban kezdett. Ókori történelemből diplomázott, a legnevesebb amerikai egyetemek egyik legkeresettebb előadója. Azon kevés tudós közé tartozik, akik ismerik és értik az ősi sumér nyelvet, és az ezen íródott szövegeket szinte szó szerint képesek lefordítani. Sitchin a hetvenes évek közepén állt elő elméletével, miszerint az emberiség egy bizonyos Nibiru nevű bolygóról származik. A tudós író az elmúlt évek során egész életre való anyagot vetett papírra, amely több vaskos kötet formájában látott napvilágot szerte a világon. A sorozat A Föld Krónikája címet viseli, első darabja, a Nibiru a 12. bolygó pedig nemrég magyar nyelven is megjelent.

 
 Színes UFO: Kérem, mutassa be sorban a Föld krónikájának egyes köteteit?

Zecharia Sitchin: Az első kötet, A 12. bolygó annak a lehetőségével foglalkozik, hogy a naprendszerünkben talán egy mindeddig felfedezetlen égitest is található. Annak a lehetőségével, hogy az emberek félmillió évvel ezelőtt erről a bolygóról érkeztek a Földre, és ennek az eseménynek a nyomai a Bibliában is megtalálhatók. Mindent egy gyerekkori élményemnek köszönhetek. Gyakran forgattam a Bibliát, és a Teremtés könyvének hatodik fejezetében olvastam a Nefilimről, arról a titokzatos törzsről, amelynek a tagjai az égből szálltak alá, hogy földi lányokkal szerelmeskedjenek. A Nefilim szónak két jelentése van: Isten fiai és azok, akik a mennyből jöttek, A Bibliában azonban valami furcsa oknál fogva óriásoknakfordították. A tanáraim rögtön azzal vádoltak, hogy megkérdőjelezem a Biblia tanítását. Én nem a Biblia tanítását kérd?jeleztem meg, hanem a különféle fordítások helyességét. Kés?bb aztán alaposan beleástam magam az ókori irodalomba, és szép lassan eljutottam a sumérokig Az ősi sumér tekercsek rendre egy bizonyos Annunaki fajról tettek említést, akik egy Nibiru nevű bolygóról érkeztek a Földre. Külön érdekesség, hogy a szövegek a Nibirut a kereszt jelével illették. Konstatáltam, hogy a Nefilim-törzs ugyanaz, mint az Annunaki, ezután pedig az asztronómiában képeztem tovább magam, hogy minél többet megtudhassak a Nibiruról. A csillagászok a Nibiru kérdését illetően két táborra oszlanak. Az egyik szerint a Nibiru a Mars, a másik szerint pedig a Jupiter. Mindkét csoport számtalan gyenge lábakon álló érvet sorakoztatott fel saját elméletének igazolására. Én azonban ekkor már képes voltam tökéletesen értelmezni az ősi sumér írásokat, és ezekből egyértelműen kiderült, hogy a Nibiru egy ismeretlen bolygó, mely bizonyos időközönként a Mars és a Jupiter közé kerül. A sumérok tudása hatalmas volt. Ismerték a Neptunuszt, az Uránuszt, a Plútót, és kiváló matematikusaik voltak. Azt vallották, hogy minden tudásuk az Annunaki néptől származik. Ha a Nibiru létezik, az Annunaki-faj is létezik. A sumérok szerint a Nibiru 3600 évenként válik a Földről is láthatóvá, ekkor pedig az Annunaki követei rendre visszatérnek hozzánk, hogy megnézzék, miképp alakultak a dolgaink. A Nibiru létezése a bizonyíték arra, hogy még a saját naprendszerünkben is vannak rajtunk kívül értelmes lények; nem kell óriási távolságokban gondolkoznunk, ha az Idegeneket keressük. Az Idegenek következő visszatérése azonban nem feltétlenül örvendetes esemény. Lehet, hogy még több tudást szeretnének megosztani velünk, de lehet, hogy ismét az elpusztításunk mellett döntenek, mint a Vízözön idején. A 12. Bolygó ezekkel a kérdésekkel foglalkozik.

 
Színes UFO: És mi a helyzet a többi könyvvel?

Zecharia Sitchin: A második kötet, a Lépcsők a mennyországba, három különálló részből áll. Az első az ősi egyiptomi és sumér tekercseken olvasható történetek közti megdöbbentő hasonlóságokat mutatja be, a második rész egyfajta spirituális útmutató, amely a mai ember számára készült, a harmadik pedig amellett az elmélet mellet sorakoztat fel bizonyítékokat, mely szerint a Bibliában is szereplő Jeruzsálemben lévő Sínai-hegy tetején réges-régen egy, az Idegenek által használt leszállópályája állt.

A harmadik munkám címe Az istenek és az emberek harca. Ez a könyv az egyik legnagyobb háború történetét elemzi, amelyre valaha is sor került. Az Annunaki-faj két földi helytartója, Enlil és Enki robbantották ki pusztán az egymás iránt érzett gy?löletük miatt. A háború eseményeinek bemutatása mellett egy apró kitérőt is teszek, mégpedig az erkölcstan és a teológia világába. Olyan kérdéseken morfondírozom a könyv lapjain, amelyek mindig is érdekeltek. Mint például azon, hogy az ember természetétől fogva harcos jellem-e, vagy valaki más tette azzá?

A negyedik mű, Az ismeretlen tartomány címet viseli, és a dél-amerikai kontinens népeinek őstörténete a központi témája. Nemcsak az azték és a maja kultúráról, de az azokat megelőzőkről is szó esik benne. A mai napig sem tudjuk biztosan, hogy kik is voltak Dél-Amerika valódi őslakosai, hogy kik alkották a csodálatos megalitikus struktúrákat. Ebben a kötetben több olyan sumér írásból idézek, melyek szinte szó szerint megegyeznek az ismert maja és azték tekercsekkel.

Az ötödik, egyben legújabb könyvem, A második teremtéspedig az előző négy munkámat helyezi új megvilágításba. A korábbi műveim megjelenése óta eltelt némi idő, a tudomány számos új eredményre tett szert. Ezek az eredmények azonban csak látszólag újkeletűek. A DNS felfedezésére egyáltalán nem a közelmúltban került sor, a sumérok már évezredekkel ezelőtt ismerték. Az egyik tekercs világosan beszámol arról, hogy miképp teremtették, azaz inkább állították elő az Annunaki-tudósok a bibliai Ádámot és Évát laboratóriumi körülmények között. Egy másik írás az Uránusz és a Neptunusz tulajdonságait sorolja fel, ezek pedig egyértelm?en megegyeznek a Voyager?2 által továbbított információkkal. Hogy lehet, hogy Enki 6000 éves szimbóluma megegyezik azzal, ahogy manapság a DNS kettős spirálját ábrázoljuk? Szóval, ilyesmikről és még sok egyébről szól ez az új könyv?
 

Színes UFO: Az Önhöz hasonló szerz?ket gyakran megvádolják azzal, hogy csupán elméletek, feltételezések tömkelegével bombázzák az olvasótáborukat, ahelyett, hogy konkrét bizonyítékokkal állnának elő. Ön kapott már hasonlóan kemény kritikát?

Zecharia Sitchin: Szerencsésnek mondhatom magam, mert erre mindezidáig nem volt példa. Nem tartozom azon "múltkutatók"közé, akik csupán elméleteket és különféle szöveginterpretációkat gyártanak. Mivel semmi másról nem írok, mint arról, ami az ősi tekercseken olvasható, egyetlen kollégám vagy tanult rosszakaróm sem tud belém kötni, mert egyszerűen nincs rá alapjuk, mert nem hagytam nekik támadófelületet. Nem árulok zsákbamacskát, a műveim kizárólag tényeken alapulnak. Minden egyes általam elemzett tekercshez a róla készült fotót, és a múzeum vagy egyéb intézmény nevét mellékelem, ahol megtalálható. A fanyalgók kénytelenek voltak lenyelni a békát, elismerni, hogy legnagyobb sajnálatukra nem a levegőbe beszélek, és azóta nem is igen van lehetőségük hallatni a hangjukat.
 

Színes UFO: Beszéljen még az Annunaki-népr?l? Egyáltalán, hogy néznek ki?

Zecharia Sitchin: Ha valaki azt kérdezi, hogy hasonlítanak-e ránk, azt válaszolom, nem, mi hasonlítunk rájuk. Genetikai manipuláció útján hoztak minket létre, ők indították be az evolúciónk gépezetét. Fizikailag és lelkileg egyaránt az ő hasonmásaik vagyunk. Az élettartamunk azonban jelent?s mértékben különbözik az övékt?l. A Nibiru lakói számára egy év annyi idő, ami alatt a bolygójuk megkerüli a Napot. És mivel ez nem kevesebb, mint 3600 földi éven át tart, az Annunaki-faj képviselői számára egyetlen földi évecske csupán egy röpke pillanatnak tűnik. Ezért van az, hogy az Idegenek szinte halhatatlannak tűnnek, pedig csak arról van szó, hogy mások a körülményeik, és hozzánk képest igen sokáig élnek. 

A másik nagy különbség a mi fajunk és az övék között az, hogy mi a technológiai fejlettség sokkal alacsonyabb fokán állunk, mint ők. A Nibiru lakosai különleges járműveikkel hatalmas távolságokat tesznek meg az űrben, akár félmillió éven át is képesek egyhuzamban utazni. Sok olyan dologra is képesek, mint például a holtak feltámasztására, amelyek ókori elődeink számára hihetetlen természetüknél fogva csodáknak tűntek, és talán még ma is annak hinnénk őket, ha a szemünk előtt mennének végbe. 

Én úgy érzem, hogy a világegyetemet egy nagy körforgás uralja. Egyszer mi is óriási távolságokat fogunk megtenni az űrben, és genetikai manipuláció révén új fajokat hozunk majd létre úgy, ahogy azt előttünk az Annunaki-nép tette. Mi bizonyos értelemben véve ők vagyunk, ők pedig mi?

A világ sorsának alakulását azonban nem csupán kozmikus tényezők befolyásolják, hanem az egyes emberi vagy más lény cselekedetei is. Vegyük például az Özönvíz esetét. Enlil, a tejhatalmú Annunaki úgy döntött, hogy elpusztítja az emberiséget, mert megelégelte a földlakók gonoszságát és tökéletlenségét. Enki, a féltestvére azonban figyelmeztette az általa igaz embernek tartott Ziusudrát, akit a Biblia Noéként emleget, hogy készüljön fel a közelgő katasztrófára. Együtt készítették el a bárka tervrajzát, azét a bárkáét, amelynek az emberi faj végső soron a megmenekülését köszönheti. A sumér történet részletesen elbeszéli a testvérpár viszályát, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy micsoda kárt okozhat akár egyetlen hirtelen haragú, nagy befolyással rendelkező lény is.
 

Színes UFO: Érezte-e valaha, hogy küldetést teljesít?

Zecharia Sitchin: A küldetésem az, hogy felhívjam embertársaim figyelmét az ősi iratokban rejlő óriási tudásanyagra és bölcsességre. Fontosnak tartom azt is, hogy kutassunk a gyökereink után, és ezt a megfelelő módon tegyük. Számomra az ősök történetei, a tekercseken és kőtáblákon olvasható beszámolók nem a fantázia termékei, a mitológia témakörébe tartozó badarságok, hanem a színtiszta igazságot közvetítik. Úgy érzem, hogy az utóbbi időben a munkám kezdi kivívni magának azt a megbecsülést, amelyet kezdettől fogva megérdemelt. Több mint két tucat könyvr?l tudok, amelyek kizárólag az én műveimen alapulnak, de valószínűleg még ennél is több van, amelyekről nem is hallottam. A múlt megszállott kutatói tudják, hogy az én forrásaimból bizalommal meríthetnek, mert én mindig szigorúan a tényekre hagyatkozom. Nem teszek ostoba kijelentéseket, és a módszerem, mellyel a könyveimet szerkesztem, abszolút tudományos alapú.

Színes UFO: Mikor a Plútót 1930-ban felfedezték, minden egyes csillagászati tankönyvet át kellett írni. Gondolja, hogy egyszer az Ön művei is hasonló hatást fognak elérni?

Zecharia Sitchin: Minden bizonnyal így fog történni. Már most is vannak erre utaló jelek, de nem akarok semmit sem elkiabálni?

Színes UFO: Mit gondol, mire számíthatunk az Annunaki-nép következő visszatérésekor? Ellenségekként vagy barátokként fognak viszonyulni hozzánk?

Zecharia Sitchin: Ezt nem lehet előre megjósolni. Attól függ, hogy a vezetőiknek, az uralkodójuknak mik a szándékai. Nem tudhatjuk, hogy Enlil vagy Enki örökösei fognak-e kiszállni az űrhajókból. A bizonytalanság hamar páni félelemmé válhat, ezért azt javaslom a Föld kormányainak, hogy sürgősen kezdjenek el összebarátkozni, hogy minden eshetőségre felkészülve, erőinket egyesítve várhassuk földönkívüli rokonaink visszatértét.